GDPR


I.
Alapvető rendelkezések
A személyes adatok adatkezelője a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 4. cikkének 7. pontja értelmében az
EAA-OIL, s.r.o., azonosítószám: 496 21572, székhelye: , 120 00 Prague 2.

Letelepedés:

EAA-OIL s.r.o.

Moldletice 129

251 01 MOdletice
email:objednavky@eaa.cz
telefon: +420 602 724 777

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.
A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái
Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön megadott neki, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése során szerzett meg.
Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és szerződéses adatait.

III.
A személyes adatok kezelésének jogalapja és célja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján, az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja alapján.A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Ön hozzájárulása a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezeléshez (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldése céljából) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján,
A személyes adatok kezelésének célja az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatok (név és cím, elérhetőség) megadása szükséges, a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy az adatkezelő általi teljesítése, kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb marketing tevékenység végzése.
A GDPR 22. cikke szerinti automatikus egyedi döntéshozatalt az adatkezelő végzi. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen adatkezeléshez.

IV.
Adatmegőrzési időszak
Az adatkezelő a személyes adatokat
az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig őrzi meg (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 20 évig, ha a személyes adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül
sor.
A megőrzési időszak lejártát követően az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.
A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)
A személyes adatok címzettjei az áruk/szolgáltatások/fizetések teljesítésében szerződés alapján részt vevő személyek, a webáruház (Shoptet) működtetéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása és a webáruház működtetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása, marketingszolgáltatások nyújtása.
Az adatkezelő nem kíván személyes adatokat harmadik országba (nem EU ország) vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

VI.
Az Ön jogai
A GDPR-ban meghatározott feltételek mellett Ön jogosult:
a személyes adataihoz való hozzáféréshez való jog a GDPR 15. cikke alapján,
a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján.
a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 18. cikke alapján. 17 GDPR.
a GDPR 21. cikke szerinti adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, valamint
a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek a jelen általános szerződési feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail cím
ére.
Önnek joga van továbbá panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy adatvédelmi jogait megsértették.

VII.
Személyes adatok biztonságára vonatkozó politika
Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében.
Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztonsága érdekében.
Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII.
Záró rendelkezések
Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi feltételeket, és azokat teljes egészében elfogadja.
Ön az online megrendelőlapon keresztül a beleegyező négyzet bejelölésével elfogadja ezeket a feltételeket. A beleegyező négyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
Az adatkezelő jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az adatvédelmi szabályzat új változatát az Ön által az adatkezelőnek megadott e-mail címre is megküldi Önnek.

Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.