Feltételek és feltételek

ÁLTALÁNOS ELADÁSI FELTÉTELEK EAA - OIL, Ltd.

1. ÁLTALÁNOS

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) képezik az alapját annak, hogy az EAA - OIL, Kft. (a továbbiakban: Eladó) a terméket vagy a termékhez kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: Termék) értékesíti. A Vevő vásárlási feltételei nem alkalmazandók. A jelen ÁSZF-ben az Eladó és a Szerződés szerződő fele a továbbiakban "Eladó" és "Vevő"; mindegyikükre "félként" és együttesen "Felek" néven is lehet hivatkozni. A Szerződési Dokumentumban a Nemzetközi Kereskedelmi Szállítási Feltételek rövidítése az Incotermsre való hivatkozásnak minősül. A jelen ÁSZF angol nyelvű és bármely más nyelvű változata közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó. "Kapcsolt vállalkozás": olyan jogi vagy természetes személy, amely (i) valamely Fél irányítása alatt áll, vagy (ii) valamely Fél irányítása alatt áll, vagy (iii) közös irányítás alatt áll vele. "Ellenőrzés" akkor áll fenn, ha egy jogi vagy természetes személy közvetlenül vagy közvetve, egy vagy több közvetítő jogi személyen keresztül a szavazati jogok legalább ötven százalékát birtokolja vagy ellenőrzi. "Irányításváltozás" akkor következik be, ha egy jogi vagy természetes személy (a fél kapcsolt vállalkozásától eltérő) megszűnik irányítani a felet, vagy irányítást szerez a fél felett. "Szerződés": a vonatkozó Megrendelési visszaigazolás, a jelen ÁSZF és a felek által írásban elfogadott és aláírt egyéb feltételek. "Gyártó": az Eladó termékeinek gyártója és/vagy szállítója. "Jogvita": a jelen Szerződéssel, annak tárgyával vagy létrejöttével kapcsolatban felmerülő bármely jogvita, vita vagy követelés, akár kártérítési, szerződéses, jogi vagy egyéb okból, beleértve a Szerződés létével, érvényességével, értelmezésével, megszegésével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket, valamint a szerződésen kívüli követeléseket is. "Megrendelési visszaigazolás": az Eladó által a Vevőnek a Termék szállításával kapcsolatban adott írásbeli visszaigazolás.

2. A TERMÉK MENNYISÉGE/MINŐSÉGE

A Vevő megrendelései az Eladó megrendelés-visszaigazolásának függvényei. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék a veszteségveszély Vevőre történő átruházása előtti utolsó ponton megfelel az Eladó által megadott, vagy ha nem adott, az Eladó által közzétett specifikációnak. Az Eladó nem vállal semmilyen egyéb garanciát vagy képviseletet a Termékkel kapcsolatban, sem a kielégítő minőségre, sem a kereskedelmi forgalomban való alkalmazhatóságra, sem a meghatározott célra való alkalmasságra, sem másra vonatkozóan, és ezek egyike sem lesz hallgatólagos. Az Eladó (saját költségén) a termék mennyiségének és minőségének meghatározása érdekében a szokásos módon a rakodási helyen megméri, mintát vesz és megvizsgálja a terméket. Az ilyen mérések, mintavételek és vizsgálatok eredményei - csalás vagy nyilvánvaló hiba hiányában - a berakodott termék mennyiségét és minőségét illetően véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendők.

3. SZÁLLÍTÁS

A szállítások a szerződés teljes időtartama alatt egyenletesen történnek. Eltérő megállapodás hiányában az értékesítés EX-WORK Incoterm feltételekkel történik. A termék elvesztésének vagy károsodásának kockázata akkor száll át a Vevőre, amikor a termék elhagyja az Eladó telephelyét, amikor a termék elhagyja azt a raktárt, ahol a terméket tárolták. A Termék tulajdonjoga a kockázat átruházásával egyidejűleg és a Termék kifizetésének függvényében száll át a Vevőre. A jelen szerződés különleges szállítási feltételei az irányadóak, ha azok ellentétesek bármely előírt Incoterm-el.

4. ADÓ

Abban az esetben, ha a Termék szállításával, értékesítésével, adómentes tárolásával vagy szállításával kapcsolatban az Eladó által harmadik félnek fizetendő hozzáadottérték-adó, forgalmi adó, jövedéki adó, energiaadó, vám-, környezetvédelmi vagy ártalmatlanítási adó, egyéb hasonló adó vagy kormányzati díj ("Adó") keletkezik, a Vevő köteles az ilyen Adót az Eladónak az Eladási áron felül megfizetni. Általánosságban, amennyiben ez jogilag lehetséges és jogilag érvényesíthető, az Eladó - a Vevő írásbeli kérésére - alkalmazza az adómentességet, a 0%-os adókulcsot vagy bármely más alkalmazandó adózási eszközt, és a Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a törvény által előírt információkat és dokumentumokat. Ha bármilyen (kiegészítő) adó azért esedékes, mert a Vevő nem bocsátotta az Eladó rendelkezésére időben vagy csalás miatt a szükséges dokumentumokat vagy információkat az adózási eszközről.

5. ÁR, FIZETÉS, HITEL

A kiszámlázott összegeknek - a számlázott pénznemben - az Eladó által megjelölt bankszámlára kell beérkezniük, minden bankköltség levonása, visszatartása vagy beszámítása nélkül, legkésőbb a megállapított fizetési határidő utolsó napján. Minden késedelmes fizetés után napi 0,05%-os egyszerű kamatot kell fizetni, de ennek mértéke a törvény által megengedett maximális kamatlábnál van korlátozva. Az Eladó kérésére a Vevőnek be kell nyújtania a Vevő és kezeseinek pénzügyi teljesítményére vonatkozó adatokat, valamint az engedményezés vagy újbóli engedményezés előtt a Vevő bármely javasolt engedményesére vagy újbóli engedményesére vonatkozó adatokat. Ezen túlmenően a Vevő vállalja, hogy az Eladóval olyan részletességgel folytat párbeszédet, amely szükséges ahhoz, hogy az Eladó egyértelmű ítéletet tudjon alkotni a Vevő, a kezesei és bármely javasolt engedményes vagy újbóli engedményes pénzügyi helyzetéről. Amennyiben a Vevő nem tartja be ezt a rendelkezést, vagy amennyiben az Eladó ésszerű véleménye szerint a Vevő (vagy adott esetben kezesei vagy más biztosítéknyújtók) hitelképessége vagy fizetési képessége romlik vagy romolhat (beleértve, de nem kizárólagosan az irányításváltás következtében), a Vevő az Eladó kérésére köteles az Eladó által kért és az Eladó számára kielégítő formában, a Vevő költségére fizetési biztosítékot nyújtani, és az Eladónak az egyéb jogorvoslati lehetőségeken túlmenően jogában áll további értesítés nélkül elhalasztani vagy visszatartani a Terméknek a Vevő részére történő szállítását mindaddig, amíg az ilyen biztosítékot nem nyújtják. Ha a Vevő nem fizeti meg az Eladóval szemben fennálló tartozását az ilyen tartozás feltételeinek megfelelően (függetlenül attól, hogy a jelen szerződés alapján vagy anélkül), az Eladó bármely más jogorvoslati lehetőségen túlmenően, a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel elhalaszthatja vagy visszatarthatja a Termék szállítását, visszatarthatja az árengedményeket, árengedményeket, hiteleket és/vagy árengedményeket (a jelen szerződés bármely más rendelkezésétől függetlenül), megváltoztathatja a fizetési feltételeket, felmondhatja és/vagy megszüntetheti a jelen szerződést.

6. FELELŐSSÉG A KÖVETELÉSÉRT

A jelen Szerződésben foglalt ellenkező értelmű rendelkezések ellenére az Eladó és az Eladó bármely kapcsolt vállalkozása összesített felelőssége a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelésért, beleértve, de nem kizárólagosan a szerződésszegést, a szavatosság vagy a törvényes kötelezettség megszegését vagy a deliktumot, beleértve az Eladó vagy kapcsolt vállalkozásának gondatlanságból eredő felelősségét, nem haladhatja meg a vonatkozó termékmennyiség árát, ha leszállították, vagy, ha a felelősség nemteljesítésből ered, a vonatkozó termékmennyiség eladási árát, ha leszállították. Mindkét fél (a "Kártalanító fél") köteles mentesíteni, megvédeni és ártalmatlanítani a másik felet (a "Kártalanított fél"), annak kapcsolt vállalkozásait, igazgatóit, tisztségviselőit és alkalmazottait minden (szigorú, abszolút vagy egyéb) felelősség alól bármely követelés, veszteség , kár, költség és kiadás esetén, beleértve, de nem kizárólagosan, ésszerű jogi vagy ügyvédi díjak és egyéb perköltségek a személyi sérülés, betegség vagy halál, illetve vagyoni vagy környezeti kár miatt, amelyek a következőkből vagy azokkal összefüggésben keletkeznek: (i) a Vevő mint kártalanítást nyújtó fél esetében a termék kirakodása, tárolása, kezelése, vásárlása, felhasználása, értékesítése vagy ártalmatlanítása; (ii) amennyiben az Eladó a kártalanító fél, a Termék berakodásával, tárolásával vagy kezelésével; és/vagy (iii) a kártalanító félnek a jelen megállapodás szerinti biztonsági és egészségügyi információk terjesztésének elmulasztásával. Az e szakaszban meghatározott kártalanítási összeg kizárja a felelősséget a mentesített fél gondatlansága által okozott mértékben. Egyik fél sem felel a másik féllel szemben (még gondatlanság esetén sem) semmilyen véletlen, közvetett, különleges, következményes vagy büntető jellegű költségért, veszteségért vagy kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a termeléskiesést, a használat elvesztését, az üzletmenet megszakításának elvesztését, a közvetett nyereségkiesést, az üzlet elvesztését, a jó hírnév vagy a jó hírnév elvesztését vagy a szükségtelen kiadásokat; azzal a feltétellel azonban, hogy a felelősség kizárása nem vonatkozik a kártalanított félnek a harmadik félnek fizetett ilyen károk megtérítésére irányuló követeléseire (pl. bármely olyan személy vagy szervezet, amely nem fél, kapcsolt vállalkozás, alkalmazott, tisztviselő vagy igazgató valamely fél vagy annak kapcsolt vállalkozása). A Vevőnek az e megállapodás szerinti bármely követelést írásban, az alapjául szolgáló tények teljes körű megjelölésével kell benyújtania, amint az a tények felfedezésének vagy felfedezésének időpontját követően lehetséges, de semmiképpen sem több mint 60 nappal a berakodás időpontját, illetve a csővezeték értékesítése esetén a szállítás hónapját követően.

7. SÜRGŐS ESEMÉNY

A vis maior esemény által érintett fél ("Érintett Fél") nem felel a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének nem teljesítéséért, kivéve az esedékességkor történő fizetési vagy biztosítéknyújtási kötelezettséget, ha és amilyen mértékben az ilyen teljesítés késik, akadályoztatva van, korlátozza vagy megakadályozza bármely, az Eladó ésszerű befolyásán kívül eső körülmény vagy esemény, vagy tűz, robbanás, sztrájk, üzemzavar, nem tervezett leállás, leállás a meghibásodást megelőzően, vagy az Eladó képtelensége arra, hogy a szokásos helyzetéből származó termék-, anyag- vagy szolgáltatás-ellátási forráshoz jusson ("vis maior esemény"). Ha az Eladó egy vagy több beszerzési forrásánál bekövetkező vis maior esemény az ellátási kötelezettségeinek teljesítéséhez rendelkezésre álló Termék hiányát eredményezi, az Eladó köteles a csökkentett termékmennyiséget az általa méltányosnak és ésszerűnek ítélt módon elosztani az Eladó, annak ügyfelei és kapcsolt vállalkozásai között. Az Eladó nem köteles terméket vásárolni a vis maior eseményből eredő termékhiány pótlására. Ha az Eladó vis maior esemény következtében termékmennyiséget szerez be, az Eladó az ilyen terméket az Eladó saját belátása szerint használhatja fel vagy oszthatja szét. A Vevő más forrásból is beszerezheti a hiányzó termékmennyiséget a Vevő kizárólagos kockázatára és költségére. Az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul és ésszerű részletességgel írásban értesíteni az ilyen eseményről. Az Eladó az ilyen Terméket saját belátása szerint használhatja vagy terjesztheti. A Vevő a Termék bármely elégtelen mennyiségét a Vevő kizárólagos kockázatára és költségére más forrásból is beszerezheti. Az érintett fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a másik felet az ilyen eseményről, ésszerű részletességgel. Az Eladó az ilyen Terméket saját belátása szerint használhatja vagy terjesztheti. A Vevő a Termék bármely elégtelen mennyiségét a Vevő kizárólagos kockázatára és költségére más forrásból is beszerezheti. Az érintett fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a másik felet az ilyen eseményről, ésszerű részletességgel.

8. HSSE

A Vevő köteles a vonatkozó egészségügyi, biztonsági, védelmi és környezetvédelmi információkat ("HSSE") a törvény által előírtak szerint minden olyan személynek (beleértve, de nem kizárólagosan a Vevő alkalmazottait, vállalkozóit és ügyfeleit) eljuttatni, vagy akiknek a Vevő várhatóan ki lesz téve a Terméknek.

9. CSATOLMÁNY:

Mindkét Fél köteles beszerezni a másik Fél írásbeli hozzájárulását a jelen Megállapodás szerinti bármely jog, előny és/vagy kötelezettség (beleértve a követelésekhez való jogokat is) átruházása vagy átruházása előtt, az árra és a fenti Fizetési, hitelezési záradék feltételeire is figyelemmel, nem szükséges hozzájárulás, ha az újonnan szerződő fél, az engedményező vagy az átvevő vagy a Fél kapcsolt vállalkozása, vagy a Vevőnek eladott Termék gyártásához használt eszközök jelentős részének a vevője vagy más jogutódja.

10. SDS

Az Eladó adott esetben a Vevő rendelkezésére bocsátja a Biztonsági Adatlapokat ("SDS"). A Vevő köteles betartani a Termék SDS-ének hozzáférhetőségére és használatára vonatkozó valamennyi alkalmazandó jogszabályt, és köteles a vonatkozó HSSE információkat minden személynek (beleértve, de nem kizárólagosan a Vevő alkalmazottait, vállalkozóit és ügyfeleit) a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint vagy a Vevő által előre jelzett módon terjeszteni. a Termékkel együtt kiadott. Ha a Vevő a Terméket tovább feldolgozza, keveri vagy más anyagokba beépíti, továbbértékesíti, kicseréli és/vagy átadja vagy más módon kereskedik vele, a Vevő vállalja, hogy saját márkás biztonsági adatlapot és analitikai tanúsítványt készít és használ azon joghatóság(ok) szabályozási követelményeinek megfelelően, ahol a Vevő a Terméket forgalmazza, és a Vevő nem használja az Eladó vagy a Gyártó védjegyeit, az Eladó vagy a Gyártó nevét, az Eladó vagy a Gyártó kapcsolattartási és segélyhívó számait vagy az Eladó vagy a Gyártó márkás SDS-ét a Vevő SDS-ében vagy tanúsítványaiban vagy a Termékre vonatkozó elemzésekben az Eladó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A Vevőnek ésszerű lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy vevőitől, akiknek Termékeket értékesít, az e bekezdésben foglaltakhoz hasonló kötelezettségeket szerezzen be.

11. MEGSZÜNTETÉS

A Felek bármelyike azonnal felmondhatja ezt a megállapodást (egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül), ha a másik Fél (i) fizetésképtelenné válik, hitelezői javára engedményezik, vagy felszámolás, végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alá kerül. ; vagy (ii) megszegi a Megállapodás bármely feltételét, és a nem megszegő féltől kapott írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést.

JOG ÉS PERESKEDÉS

A jelen Megállapodásra és bármely jogvitára kizárólag a Cseh Köztársaság joga irányadó és annak megfelelően kell értelmezni, kizárva a kollíziós szabályokat és a jogválasztás ellentétes elveit. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem alkalmazandó a Szerződésre. A felek visszavonhatatlanul és feltétel nélkül megállapodnak abban, hogy a felek közötti viták rendezésére és megoldására kizárólag a prágai és a Cseh Köztársaság bíróságai illetékesek. A jelen szerződés teljesítése során mindkét fél köteles betartani az összes alkalmazandó törvényt és kormányrendeletet, szabályt, rendeletet és rendeletet. A fizetési jogokra és kötelezettségekre, a garanciavállalásról való lemondásra, a kártalanításra, a felelősség korlátozására, a követelések bejelentésére, az adózásra, az irányadó jogra és a vitarendezésre vonatkozó valamennyi rendelkezés.