Termeni și condiții

CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE EAA - OIL, Ltd.

1. GENERALITĂȚI

Cu excepția cazului în care nu se convine altfel în scris, prezentele condiții generale de vânzare (denumite în continuare "CGV") constituie baza pe care EAA - OIL, Ltd. (denumit în continuare "Vânzătorul") vinde produsul sau serviciile legate de acest produs (denumit în continuare "Produsul"). Termenii și condițiile de cumpărare ale Cumpărătorului nu se aplică. În prezentele CGC, Vânzătorul și contrapartea la orice contract sunt denumite "Vânzătorul" și "Cumpărătorul"; fiecare dintre acestea poate fi denumită și "parte" și, în mod colectiv, "părțile". Abrevierea Termenilor comerciali internaționali de livrare din documentul contractual se consideră a fi o trimitere la Incoterms. În cazul unui conflict între versiunea în limba engleză a prezentelor CGV și versiunea în orice altă limbă, prevalează versiunea în limba engleză. "Afiliat" înseamnă o persoană juridică sau fizică care (i) controlează sau (ii) este controlată de sau (iii) se află sub control comun cu o parte. "Controlul" apare atunci când o persoană juridică sau fizică, direct sau indirect, prin intermediul uneia sau mai multor persoane juridice intermediare, deține sau controlează în total cincizeci la sută sau mai mult din drepturile de vot. O "schimbare de control" are loc ori de câte ori o persoană juridică sau fizică (alta decât o filială a părții) încetează să controleze sau dobândește controlul asupra părții. "Contract" înseamnă confirmarea de comandă aplicabilă, prezentele CGC și alți termeni și condiții convenite în scris și semnate de părți. "Producător" înseamnă producătorul și/sau furnizorul produselor Vânzătorului. "Dispută" înseamnă orice dispută, controversă sau revendicare care apare în legătură cu prezentul contract sau cu obiectul sau formarea acestuia, fie că este vorba de răspundere civilă delictuală, contractuală, legală sau de altă natură, inclusiv orice problemă legată de existența, validitatea, interpretarea, încălcarea sau rezilierea acestuia și inclusiv orice revendicare necontractuală. "Confirmarea comenzii" înseamnă o confirmare scrisă din partea vânzătorului către cumpărător în legătură cu livrarea produsului.

2. CANTITATEA/CALITATEA PRODUSULUI

Comenzile Cumpărătorului fac obiectul confirmării comenzii de către Vânzător. Vânzătorul garantează că, în ultimul punct înainte de transferul riscului de pierdere către Cumpărător, Produsul va fi conform cu specificațiile furnizate de Vânzător sau, dacă nu sunt furnizate, publicate de Vânzător. Vânzătorul nu oferă nicio altă garanție sau declarație de niciun fel cu privire la Produs, fie că este vorba de calitate satisfăcătoare, de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop sau de orice altă natură, și niciuna nu va fi implicită. Vânzătorul trebuie (pe cheltuiala sa) să măsoare, să eșantioneze și să testeze produsul în mod obișnuit la punctul de încărcare pentru a determina cantitatea și calitatea produsului livrat. Rezultatele unei astfel de măsurători, eșantionări și testări vor fi considerate, în absența fraudei sau a unei erori evidente, concludente și obligatorii în ceea ce privește cantitatea și calitatea produsului încărcat.

3. 3. ALIMENTARE

Livrările se efectuează în mod uniform pe toată durata contractului. Cu excepția cazului în care se convine altfel, vânzările se fac în condiții EX-WORK Incoterm. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produsului se transferă cumpărătorului în momentul în care produsul părăsește sediul vânzătorului în momentul în care produsul părăsește depozitul în care a fost depozitat. Dreptul de proprietate asupra produsului trece la cumpărător în același timp cu riscul și sub rezerva plății produsului. Condiția specială de livrare din prezentul contract prevalează în cazul în care aceasta intră în conflict cu orice Incoterm prescris.

4. FISCALITATE

În cazul în care orice taxă pe valoarea adăugată, taxă pe vânzări, acciză, taxă pe energie, taxă vamală, taxă de mediu sau de eliminare, alte taxe similare sau taxe guvernamentale ("Taxă") devine plătibilă de către Vânzător către o terță parte în legătură cu livrarea, vânzarea, depozitarea sau expedierea produsului fără taxe, Cumpărătorul va plăti această taxă Vânzătorului în plus față de Prețul de vânzare. În general, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere legal și aplicabil din punct de vedere juridic, Vânzătorul va aplica - la cererea scrisă a Cumpărătorului - scutirea de impozit, rata 0% sau orice alt dispozitiv fiscal aplicabil, iar Cumpărătorul va furniza Vânzătorului informațiile și documentele cerute de lege. În cazul în care se datorează un impozit (suplimentar) deoarece Cumpărătorul nu a furnizat Vânzătorului documentele sau informațiile necesare privind facilitatea fiscală la timp sau din cauza unei fraude.

5. PREȚ, PLATĂ, CREDIT

Sumele facturate trebuie să ajungă - în moneda facturată - în contul bancar nominalizat de Vânzător, net de toate comisioanele bancare și fără deduceri, rețineri sau compensări, cel târziu în ultima zi a termenului de plată convenit. Orice plată întârziată va fi purtătoare de dobândă simplă de 0,05% pe zi, dar această rată va fi plafonată la rata maximă permisă de lege. La cererea Vânzătorului, Cumpărătorul va prezenta date privind performanța financiară a Cumpărătorului și a garanților săi și, înainte de orice cesiune sau novație, a oricăror cesionari sau novați propuși ai Cumpărătorului. În plus, Cumpărătorul este de acord să dialogheze cu Vânzătorul în mod suficient de detaliat pentru ca Vânzătorul să își formeze o opinie clară cu privire la sănătatea financiară a Cumpărătorului, a garanților săi și a oricărui cesionar sau novatar propus. În cazul în care Cumpărătorul nu respectă această dispoziție sau, în cazul în care solvabilitatea sau capacitatea de plată a Cumpărătorului (sau a garanților săi sau a altor furnizori de garanții, după caz) este sau poate fi afectată, în opinia rezonabilă a Vânzătorului (inclusiv, dar fără a se limita la, ca urmare a unei schimbări de control), Cumpărătorul va furniza, la cererea Vânzătorului, o garanție de plată în forma solicitată de Vânzător și satisfăcătoare pentru acesta, pe cheltuiala Cumpărătorului, iar Vânzătorul, pe lângă orice alte căi de atac, va avea dreptul, fără o notificare suplimentară, să amâne sau să rețină furnizarea de produse către Cumpărător până la furnizarea unei astfel de garanții. În cazul în care Cumpărătorul nu plătește orice datorie către Vânzător în conformitate cu termenii pentru o astfel de datorie (fie că este sau nu în temeiul prezentului contract), Vânzătorul poate, pe lângă orice alte căi de atac, în urma unei notificări scrise către Cumpărător, să amâne sau să rețină furnizarea Produsului, să rețină orice reducere, rabat, credit și/sau reducere de preț (fără a aduce atingere oricărei alte prevederi din prezentul contract), să modifice condițiile de plată, să anuleze și/sau să rezilieze prezentul contract.

6. RĂSPUNDEREA PENTRU O CERERE DE DESPĂGUBIRE

Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din prezentul contract, răspunderea totală a vânzătorului și a oricăreia dintre filialele vânzătorului pentru orice reclamație care decurge din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea contractului, încălcarea garanției sau a obligațiilor legale sau delictuale, inclusiv răspunderea vânzătorului sau a filialei sale în caz de neglijență, nu va depăși prețul cantității aplicabile de produs, în cazul în care este livrată, sau, dacă răspunderea decurge din nerespectarea obligațiilor, prețul de vânzare al cantității aplicabile de produs, în cazul în care este livrată. Fiecare parte (denumită "partea care acordă despăgubiri") va despăgubi, apăra și exonera cealaltă parte (denumită "partea despăgubită"), afiliații, directorii, funcționarii și angajații acesteia de orice răspundere (strictă, absolută sau de altă natură) pentru orice reclamație, pierdere, daună, costuri și cheltuieli, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile rezonabile ale avocaților sau onorariile avocaților și alte costuri de litigiu pentru vătămare corporală, boală sau deces sau daune aduse proprietății sau mediului înconjurător, care decurg din sau în legătură cu (i) în cazul în care Cumpărătorul este Partea despăgubită, descărcarea, depozitarea, manipularea, achiziționarea, utilizarea, vânzarea sau eliminarea Produsului; (ii) în cazul în care Vânzătorul este Partea care acordă despăgubiri, încărcarea, depozitarea sau manipularea Produsului; și/sau (iii) orice omisiune a Părții care acordă despăgubiri de a disemina informații privind siguranța și sănătatea în temeiul prezentului acord. Suma de despăgubire stabilită în această secțiune exclude răspunderea în măsura în care aceasta este cauzată de neglijența părții despăgubite. Niciuna dintre părți (chiar dacă este neglijentă) nu este răspunzătoare față de cealaltă parte pentru orice costuri, pierderi sau daune accidentale, indirecte, speciale, indirecte sau punitive, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea producției, pierderea utilizării, pierderea întreruperii activității, pierderea indirectă a profiturilor, pierderea afacerii, pierderea fondului comercial sau a reputației sau cheltuieli inutile; cu condiția, totuși, ca această excludere a răspunderii să nu se aplice în cazul pretențiilor părții despăgubite de a recupera orice astfel de daune plătite unei terțe părți (de ex. orice persoană sau entitate care nu este o parte, un afiliat, un angajat, un funcționar sau un director al unei părți sau al unui afiliat al acesteia). Orice cerere de despăgubire în temeiul prezentului acord trebuie să fie formulată de către cumpărător printr-o notificare scrisă care să precizeze în detaliu faptele pe care se bazează, cât mai curând posibil după data la care faptele au fost descoperite sau ar fi trebuit să fie descoperite, dar în orice caz nu mai târziu de 60 de zile de la data încărcării sau de la luna de livrare în cazul vânzării conductei.

7. EVENIMENT DE MAJORĂTATE

Partea afectată de un eveniment de forță majoră (denumită în continuare "partea afectată") nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea niciuneia dintre dispozițiile prezentului acord, cu excepția obligației de a plăti orice sumă la scadență sau de a constitui o garanție dacă și în măsura în care această executare este întârziată, împiedicată, restricționată sau împiedicată de orice circumstanță sau eveniment dincolo de controlul său rezonabil sau de un incendiu, o explozie, o grevă, o defecțiune a fabricii, o închidere neprogramată, o închidere în anticiparea unei defecțiuni sau de incapacitatea Vânzătorului de a obține din situația sa normală o sursă de (e) aprovizionare cu produse, materiale sau servicii ("Eveniment de forță majoră"). În cazul în care un eveniment de forță majoră la una sau mai multe dintre sursele de aprovizionare ale Vânzătorului duce la o lipsă de Produs disponibil pentru a-și îndeplini obligațiile de aprovizionare, Vânzătorul va aloca orice cantitate redusă de Produs între Vânzător, clienții și Afiliații săi într-un mod pe care îl consideră corect și rezonabil. Vânzătorul nu va fi obligat să achiziționeze produse pentru a compensa orice deficit de produse care rezultă dintr-un eveniment de forță majoră. În cazul în care Vânzătorul achiziționează orice cantitate de Produs ca urmare a unui Eveniment de forță majoră, Vânzătorul poate utiliza sau distribui acest Produs la discreția exclusivă a Vânzătorului. Cumpărătorul poate obține orice cantitate deficitară de Produs din alte surse, pe riscul și pe cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului. Partea afectată trebuie să notifice de îndată cealaltă parte în scris despre un astfel de eveniment, cu detalii rezonabile. Vânzătorul poate utiliza sau distribui un astfel de produs la discreția sa exclusivă. Cumpărătorul poate obține orice cantitate insuficientă de Produs din alte surse, pe riscul și pe cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului. Partea afectată trebuie să notifice imediat în scris cealaltă parte despre o astfel de situație cu detalii rezonabile. Vânzătorul poate utiliza sau distribui un astfel de produs la discreția sa exclusivă. Cumpărătorul poate obține orice cantitate insuficientă de Produs din alte surse, pe riscul și pe cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului. Partea afectată trebuie să notifice imediat în scris cealaltă parte despre o astfel de situație cu detalii rezonabile.

8. HSSE

Cumpărătorul va disemina informațiile relevante privind sănătatea, siguranța, securitatea și mediul ("HSSE") tuturor persoanelor (inclusiv, dar fără a se limita la angajații, contractanții și clienții Cumpărătorului), conform cerințelor legale sau la care Cumpărătorul se așteaptă să fie expus la Produs.

9. ANEXA

Fiecare parte trebuie să obțină consimțământul scris al celeilalte părți înainte de cesiunea sau transferul oricărui drept, beneficiu și/sau obligație în temeiul prezentului acord (inclusiv drepturile la revendicări), sub rezerva prețului și sub rezerva termenilor clauzei de plată, de credit de mai sus, nu este necesar niciun consimțământ în cazul în care novata, cesionarul sau cesionarul este fie un afiliat al părții, fie cumpărătorul sau alt succesor al unei părți substanțiale a activelor utilizate pentru fabricarea produsului vândut cumpărătorului.

10. SDS

Vânzătorul va furniza Cumpărătorului fișele cu date de securitate ("FDS"), dacă este cazul. Cumpărătorul va respecta toate legile aplicabile în ceea ce privește disponibilitatea și utilizarea FDS a produsului și va disemina informațiile HSSE relevante tuturor persoanelor (inclusiv, dar fără a se limita la, angajații, contractanții și clienții Cumpărătorului), conform cerințelor legislației aplicabile sau conform așteptărilor Cumpărătorului. emise împreună cu produsul. În cazul în care Cumpărătorul prelucrează, amestecă sau încorporează în continuare Produsul în alte materiale, revinde, schimbă și/sau transferă sau comercializează în alt mod Produsul, Cumpărătorul este de acord să elaboreze și să utilizeze propriile sale FDS de marcă și certificate analitice în conformitate cu cerințele de reglementare ale jurisdicției/jurisdicțiilor în care Cumpărătorul comercializează Produsul, iar Cumpărătorul nu va utiliza niciuna dintre mărcile comerciale ale Vânzătorului sau ale Producătorului, numele Vânzătorului sau al Producătorului, numerele de contact și de urgență ale Vânzătorului sau ale Producătorului sau SDS de marcă a Vânzătorului sau a Producătorului pe SDS sau pe certificatele sau analizele Cumpărătorului pentru Produs, fără consimțământul prealabil expres în scris al Vânzătorului. Cumpărătorul va lua măsuri rezonabile pentru a obține de la clienții săi cărora le vinde produse obligații similare celor prevăzute în acest paragraf.

11. REZILIERE

Una dintre părți poate rezilia imediat prezentul acord (fără a aduce atingere celorlalte drepturi și căi de atac) dacă cealaltă parte (i) devine insolvabilă, este cedată în beneficiul creditorilor săi sau este plasată sub administrare, administrare judiciară, lichidare sau faliment. ; sau (ii) încalcă orice termen al acordului și nu remediază această încălcare în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări scrise cu privire la această încălcare din partea părții care nu a încălcat acordul.

DREPT ȘI LITIGII

Prezentul acord și orice litigiu vor fi guvernate exclusiv de și interpretate în conformitate cu legile Republicii Cehe, cu excepția normelor privind conflictul de legi și a principiilor de alegere a legii contrare. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri nu se aplică în cazul contractului. Părțile convin în mod irevocabil și necondiționat că instanțele din Praga și din Republica Cehă vor fi forul exclusiv pentru soluționarea și rezolvarea litigiilor dintre părți. În executarea prezentului contract, fiecare parte va respecta toate legile și decretele, normele, reglementările și ordinele guvernamentale aplicabile. Toate dispozițiile referitoare la drepturile și obligațiile de plată, renunțarea la garanții, despăgubiri, limitarea răspunderii, notificarea creanțelor, impozite, legea aplicabilă și soluționarea litigiilor.