Obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE EAA - OIL, sro

1. VŠEOBECNÉ

Pokud není písemně dohodnuto jinak, tvoří tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) základ, na kterém EAA - OIL, sro (dále jen „Prodávající“) prodává produkt nebo služby související s tímto produktem (dále jen „Produkt“). Kupní podmínky kupujícího se nevztahují. V těchto VOP se Prodávající a protistrana jakékoli Smlouvy označují jako „Prodávající“ a „Kupující“; každý může být také označován jako „strana“ a společně jako „strany“. Zkratka mezinárodní obchodní dodací podmínky ve smluvním dokumentu se považuje za odkaz na Incoterms. V případě rozporu mezi anglickou verzí těchto VOP a verzí v jakémkoli jiném jazyce má přednost anglická verze. „Přidružený subjekt“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která (i) ovládá nebo (ii) je ovládána nebo (iii) je pod společnou kontrolou se stranou. K „kontrole“ dochází, kdy právnická nebo fyzická osoba přímo nebo nepřímo prostřednictvím jedné nebo více zprostředkujících právnických osob vlastní nebo ovládá souhrnně padesát procent nebo více hlasovacích práv. „Změna kontroly“ nastane vždy, když právnická nebo fyzická osoba (jiná než přidružená strana této strany) přestane mít kontrolu nad stranou nebo získává takovou kontrolu. „Smlouva“ znamená příslušné Potvrzení objednávky, tyto VOP a další podmínky písemně dohodnuté a podepsané smluvními stranami. „Výrobce“ znamená výrobce a / nebo dodavatele Produktů Prodávajícího. „Spor“ znamená jakýkoli spor, spor nebo nárok vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou nebo s jejím předmětem nebo formací, ať už v deliktu, smlouvě, na základě zákona nebo jinak, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti, interpretace, porušení nebo ukončení a včetně jakýchkoli mimosmluvních nároků. „Potvrzení objednávky“ znamená písemné potvrzení Prodávajícího Kupujícímu v souvislosti s dodávkou Produktu.

2. MNOŽSTVÍ / KVALITA VÝROBKU

Objednávky kupujícího podléhají potvrzení objednávky prodejce. Prodávající zaručuje, že v posledním bodě před rizikem přenosu ztrát na kupujícího musí produkt vyhovovat specifikacím poskytnutým prodávajícím nebo, není-li poskytnuto, zveřejněno prodejcem. Prodávající neposkytuje žádnou jinou záruku ani prohlášení jakéhokoli druhu týkající se Produktu, ať už uspokojivé kvality, prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo jinak, a žádná z nich nebude předpokládána. Prodávající je povinen (na své náklady) měřit, vzorkovat a testovat produkt obvyklým způsobem v místě nakládky, aby určil množství a kvalitu dodaného produktu. Výsledky takového měření, odběru vzorků a testování se považují, nejsou-li podvody nebo zjevné chyby, za přesvědčivé a závazné, pokud jde o množství a kvalitu načteného produktu.

3. DODÁVKA

Dodávky se uskutečňují rovnoměrně po celé smluvní období. Pokud není dohodnuto jinak, jsou prodeje v podmínkách EX-WORK Incoterm. Riziko ztráty nebo poškození Produktu přechází na Kupujícího, jakmile Produkt opustí Prodejce, když Produkt opustí sklad, kde byl Produkt uložen v prostorách Prodávajícího. Vlastnické právo k produktu přechází na kupujícího současně s rizikem a za podmínky platby produktu. Zvláštní podmínka dodání této smlouvy má přednost, pokud je v rozporu s jakýmkoli předepsaným Incoterm.

4. DAŇ

V případě, že jakákoli daň z přidané hodnoty, daň z obratu a spotřební daně, spotřební daň, daň z energie, clo, životní prostředí nebo likvidace, jiná podobná daň nebo státní poplatek (dále jen „daň“) se stane splatným prodejcem třetí straně v souvislosti s dodávkou, prodejem, osvobození od daňového skladu nebo přepravy produktu, kupující zaplatí tuto daň prodávajícímu kromě prodejní ceny. Obecně platí, že pokud je to podle právních předpisů možné a právně možné, uplatní Prodávající - na písemnou žádost Kupujícího - osvobození od daně, 0% sazbu nebo jakékoli jiné platné daňové zařízení a Kupující poskytne Prodávajícímu informace a dokumenty požadované zákonem. Pokud je splatná jakákoli (dodatečná) daň, protože Kupující včas neposkytl Prodávajícímu požadované dokumenty nebo informace o daňovém zařízení nebo kvůli podvodům.

5. CENA, PLATBA, KREDIT

Invoiced amounts shall reach – in invoiced currency - Seller’s nominated bank account, net of all bank charges and without deduction, withholding or setoff, no later than the last day of the agreed payment term. Any late payment shall bear simple interest at 0.05% per day but such rate shall be capped at the maximum rate allowed by Law. At Seller’s request, Buyer shall submit financial performance data of Buyer and its guarantors and, prior to any assignment or novation, of any proposed assignees or novatees of Buyer. Additionally, Buyer agrees to dialogue with Seller in sufficient detail as is necessary for Seller to form a clear judgment on the financial health of Buyer, its guarantors and any proposed assignee or novatee. If Buyer fails to comply with this provision or, in the event that Buyer’s (or its guarantors’ or other providers’ of security where applicable) credit worthiness or ability to pay is or may be impaired, in the reasonable opinion of Seller (including but not limited to as a result of a Change of Control), Buyer shall upon Seller’s request provide security for payment in the form requested by and satisfactory to Seller at Buyer’s expense and Seller in addition to any other remedies shall have the right to without further notice to postpone or withhold supply of Product to Buyer until such security is provided. If Buyer fails to pay any indebtedness to Seller in accordance with the terms for such indebtedness (whether or not under this Contract), Seller may in addition to any other remedies, upon written notice to Buyer, postpone or withhold the supply of Product, withhold any discounts, rebate, credit and/or price allowance (notwithstanding any other provision of this Contract), change payment terms, cancel and/or terminate this Contract.

6. ODPOVĚDNOST A REKLAMACE

Bez ohledu na cokoli, co je v této smlouvě v rozporu, celková odpovědnost prodávajícího a kterékoli z přidružených osob prodávajícího za jakýkoli nárok vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, mimo jiné včetně porušení smlouvy, záruky nebo zákonné povinnosti nebo deliktu, včetně odpovědnosti prodávajícího nebo jeho přidruženého nedbalost nepřesáhne cenu příslušného množství Produktu, pokud bylo dodáno, nebo, pokud z prodlení vyplývá odpovědnost, prodejní cena příslušného množství Produktu, pokud bylo dodáno. Každá strana (dále jen „odškodňující strana“) nahradí, hájí a neškodí druhé straně („odškodněná strana“) jejím přidruženým společnostem, ředitelům, funkcionářům a zaměstnancům jakoukoli odpovědnost (ať už striktní, absolutní nebo jinak) za jakýkoli nárok, ztrátu , poškození, náklady a výdaje, včetně, ale nejen, přiměřených soudních poplatků nebo poplatků za právní zastoupení a jiných nákladů na řešení sporů z důvodu zranění, nemoci nebo smrti osob nebo poškození majetku nebo životního prostředí vzniklých v souvislosti s i) v případě Kupujícím je Odškodňující strana, vykládka, skladování, manipulace, nákup, použití, prodej nebo likvidace Produktu; (ii) v případě, že Prodávající je Odškodňující stranou, nakládka, skladování nebo manipulace s Produktem; a / nebo (iii) jakékoli neschopnosti odškodňující strany šířit informace o bezpečnosti a zdraví podle této smlouvy. Výše odškodnění uvedená v tomto článku vylučuje odpovědnost v rozsahu způsobeném nedbalostí odškodněné strany. Žádná strana (i když z nedbalosti) nebude vůči druhé straně odpovědná za jakékoli vedlejší, nepřímé, zvláštní, následné nebo represivní náklady, ztráta nebo škoda na výdajích, mimo jiné včetně ztráty výroby, ztráty užívání, ztráty z přerušení podnikání, nepřímé ztráty zisku, ztráty podnikání, ztráty dobrého jména nebo dobrého jména nebo zbytečných výdajů, avšak za předpokladu, že toto vyloučení odpovědnosti nebude se vztahují na nároky odškodněné strany na vymáhání jakékoli takové škody zaplacené třetí straně (tj. jakékoli osobě nebo subjektu, který není stranou, přidruženým subjektem, zaměstnancem, úředníkem nebo ředitelem strany nebo jejím přidruženým subjektem). Jakýkoli nárok podle této smlouvy uplatní kupující písemným oznámením s úplným uvedením skutečností, na nichž je založena, co nejdříve po datu, kdy byly skutečnosti zjištěny nebo měly být zjištěny, ale v každém případě ne více než 60 dny po datu nakládky nebo měsíci dodávky v případě prodeje potrubí.

7. UDĚLAT MAJEURE EVENT

Strana dotčená událostí vyšší moci („zasažená strana“) neodpovídá za nesplnění kteréhokoli z ustanovení této smlouvy, kromě povinnosti zaplatit jakoukoli částku v době splatnosti nebo poskytnout jistotu, pokud a v rozsahu, v jakém takové plnění bylo zpožděno, bráněno, omezeno nebo mu bylo zabráněno jakoukoli okolností nebo událostí mimo jeho přiměřenou kontrolu nebo požárem, výbuchem, stávkou, nesprávným fungováním závodu, neplánovaným odstavením, odstavením v očekávání poruchy nebo nemožností prodávajícího získat ze své obvyklé situace zdroj (e) dodávky Produkt, materiály nebo služby („událost vyšší moci“). Pokud má událost Vyšší moci u jednoho nebo více zdrojů dodávek Prodávajícího za následek nedostatek Produktu, který je k dispozici pro splnění jeho dodavatelských povinností, Prodávající rozdělí mezi Prodejce jakékoli snížené množství Produktu, svým zákazníkům a přidruženým společnostem způsobem, který považuje za spravedlivý a přiměřený. Prodejce není povinen zakoupit Produkt k doplnění jakýchkoli nedostatků Produktu vzniklých v důsledku události vyšší moci. Pokud Prodávající na základě události vyšší moci získá jakékoli množství Produktů, může Prodávající takový Produkt používat nebo distribuovat podle vlastního uvážení Prodávajícího. Kupující může získat jakékoli nedostatečné množství Produktu z jiných zdrojů na vlastní riziko a náklady Kupujícího. Dotčená strana o této události neprodleně písemně uvědomí druhou stranu s přiměřenými podrobnostmi. Prodávající může takový produkt používat nebo distribuovat na základě vlastního uvážení. Kupující může získat jakékoli nedostatečné množství Produktu z jiných zdrojů na vlastní riziko a náklady Kupujícího. Dotčená strana o této události neprodleně písemně uvědomí druhou stranu s přiměřenými podrobnostmi. Prodávající může takový produkt používat nebo distribuovat na základě vlastního uvážení. Kupující může získat jakékoli nedostatečné množství Produktu z jiných zdrojů na vlastní riziko a náklady Kupujícího. Dotčená strana o této události neprodleně písemně uvědomí druhou stranu s přiměřenými podrobnostmi.

8. HSSE

Kupující šíří příslušné informace o zdraví, bezpečnosti, zabezpečení a životním prostředí (dále jen „HSSE“) všem osobám (včetně, ale ne pouze, zaměstnanců Kupujícího, smluvních partnerů a zákazníků), jak vyžaduje zákon nebo které Kupující předpokládá, že bude Produkt vystaven.

9. PŘIDĚLENÍ

Každá ze smluvních stran získá písemný souhlas druhé smluvní strany před převodem nebo převodem jakéhokoli práva, výhody a / nebo povinnosti podle této smlouvy (včetně práv k pohledávkám), s výhradou ceny, a za podmínek Platba, výše uvedená doložka o úvěru není vyžadován žádný souhlas, pokud je novatee, nabyvatel nebo nabyvatel buď přidruženým subjektem strany, nebo kupujícím nebo jiným nástupcem významné části aktiv použitých k výrobě produktu prodaného kupujícímu.

10. SDS

V případě potřeby poskytne prodávající kupujícímu bezpečnostní listy („SDS“). Kupující bude dodržovat všechny platné zákony týkající se dostupnosti a používání Produktového bezpečnostního listu a bude šířit příslušné informace o HSSE všem osobám (včetně, ale nejen, zaměstnanců Kupujícího, smluvních partnerů a zákazníků), jak to vyžaduje platné právo nebo které Kupující předvídá. vystaveno produktu. Pokud Kupující dále zpracovává, mísí nebo inkorporuje Produkt do jiného materiálu, dále prodává, vyměňuje a / nebo převádí nebo jinak obchoduje s Produktem, Kupující souhlasí s vývojem a používáním svých vlastních značkových bezpečnostních listů a analytických certifikátů v souladu s regulačními požadavky jurisdikce s) na kterých Kupující uvádí na trh Produkt a Kupující nesmí používat žádnou z ochranných známek Prodávajícího nebo Producenta, jméno Prodávajícího nebo Výrobce, Kontaktní čísla Prodávajícího nebo Producenta a čísla tísňového volání nebo Značková SDS Prodávajícího nebo Výrobce na SDS Kupujícího nebo certifikáty nebo analýzy k Produktu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující podnikne přiměřené kroky k tomu, aby od svých zákazníků, kterým výrobky prodává, získal podobné povinnosti jako v tomto odstavci.

11. UKONČENÍ

Smluvní strana může tuto smlouvu okamžitě ukončit (aniž jsou dotčena její další práva a opravné prostředky), pokud se druhá smluvní strana (i) stane insolventní, postoupí ve prospěch svých věřitelů nebo je umístěna ve správě, správě, likvidaci nebo bankrotu. ; nebo (ii) porušuje jakoukoli podmínku smlouvy a nenapraví takové porušení do třiceti (30) dnů po obdržení písemného oznámení o takovém porušení od strany, která neporušila.

PRÁVO A SPORY

Tato Smlouva a jakýkoli Spor se budou řídit výhradně a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky, vyjma kolizních norem a volby zákonných zásad, které by se považovaly za jinak. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na smlouvu nevztahuje. Smluvní strany se neodvolatelně a bezpodmínečně dohodly, že soudy v Praze a České republice budou výhradním fórem k urovnání a řešení sporů mezi stranami. Při plnění této smlouvy musí každá strana dodržovat všechny příslušné zákony a vládní vyhlášky, pravidla, předpisy a nařízení. Všechna ustanovení týkající se platebních práv a povinností, vzdání se záruk, vzdání se nároků na odškodnění, odškodnění, omezení odpovědnosti, oznámení o požadavcích, daň, rozhodné právo a řešení sporů.